พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ (สมัย รกฺขิตธมฺโม น.ธ.เอก ยศสุธรรม)

เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก

พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ ฉายา รกฺขิตธมฺโม อายุ ๔๘ พรรษา ๒๘ วิทยะฐานะ น.ธ.เอก,
วัดธาตุมหาฃัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
๒.เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย

สถานะเดิม
ชื่อ สมัย นามสกุล ยศสุธรรม เกิดวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับวันที่ ๔ฯ ๑๑ค่ำ ปี มะโรง บิดาฃื่อ นายไล มารดาฃื่อ นางอุทัย นามสกุล ยศสุธรรม

บรรพชา
วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๓ ณ วัดดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

พระอุปัชฌาย์
พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

อุปสมบท
วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระอุปัชฌาย์ พระคุณสุนทรธรรมโฆษิต วัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆ์รักษ์ (อวด) เจ้าอาวาสวัดพระศรีสะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกนคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการทอน กนฺตสิโล เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๑๙ สำเร็จวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านยาง ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดนครพนม
พ.ศ.๒๕๒๖ สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนาศึกษาวัดธาตุมหาชัยจากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนม

พ.ศ.๒๕๔๙ จบจากโรงเรียนพระสังฆาธิการ รุ่นที่๑ ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ.๒๕๕๒ จบหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบส.) จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครพนม ณ วัดโอกาส ตำบลในเมือง จังหวัดนครพนม

การศึกษาพิเศษ

ได้ศึกษาหลักธรรมกัมมัฏฐาน และเรียนอักษรธรรมจากพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
ความชำนาญพิเศษ สามารถออกแบบการก่อสร้างเสนาสนะ อาคารถาวรวัตถุได้

งานปกครอง

พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘

พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๘

พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖

พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙