ประวัติ
วัดธาตุมหาชัย

ประวัติวัดธาตุมหาชัย

๑.ประวัติความเป็นมาวัดธาตุมหาชัย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ พระอาจารย์คพันธ์ โฆสปฺโญ (อายุ ๓๖ ปี พรรษ ๖) ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบล พุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ชักชวนญาติโยมและสานุศิษย์อพยพมาตั้งหมู่บ้านใหม่ เพื่อทำมาหากิน เนื่องจากว่าบ้านเดิมนั้นมีพื้นที่ทำมาหากินน้อย ดังนั้น จึงได้อพยพออกจากบ้านเดิมโดยใช้เกวียนเป็นพาหะนะซึ่งขณะนั้นมีครอบครัวอพยพตาม จำนวน ๑๔ ครอบครัว และได้จัดตั้งวัดบริเวณพื้นที่วัดในปัจจุบัน
๒.ชื่อวัดธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย แต่เดิมในการตั้งวัดครั้งแรกมีชื่อว่า วัดโฆษการาม บ้านมหาชัย ตำบลปลาปาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ได้เปลี่ยนเป็นวัดมหาชัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้เปลี่ยนใหม่อีกครั้งเป็นวัดธาตุมหาชัย เพราะถือเอาพระธาตุเป็นสัญญาลักษณ์สำคัญมาโดยชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน
๓.สถานที่ตั้งวัดธาตุมหาชัย
วัดธาตุมหาชัย ตั้งอยู๋บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในพื้นที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๕ ตารางวา บ้านมหาชัย เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม ๔๘๑๖๐ อยู่ระหว่างกลาง ๒ จังหวัดคือ จังหวัดนครพนมและสกลนคร
๔.ลักษณะพื้นที่
ภูมิประเทศที่ตั้งวัด เป็นเนินดินลูกรัง ชาวบ้านเรียกเนินนี้ว่า เนินมหาชัย
๕.หลักฐานการก่อสร้างวัดธาตุมหาชัย
-สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับทะเบียน ส.ค.๑
-เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมา
-เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
-เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการประกาศนียบัตร วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่อจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
-โฉนดทีดิน วัดธาตุมหาชัย รับวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เลขที่ ๓๗๒๓๒